جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تصویب‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در مورد جایگزینی متون جدید بندهای (2) و (3) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شماره124646/ت40227کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 9955/1 مورخ 6/4/1387 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
متون زیر جایگزین بندهای (2) و (3) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ ، موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 می‌شوند:
بند2ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهدبود.
تبصره1ـ کارت بازرگانی کلیه شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستانها صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهدبود.
تبصره2ـ فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.
2ـ1ـ شرایط اشخاص حقیقی ایرانی:
2ـ1ـ1ـ داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام.
2ـ1ـ2ـ داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
تبصره ـ صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.
2ـ1ـ3ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
2ـ1ـ4ـ داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
تبصره ـ برای احراز این شرط ارایه مدارک مثبته و حسب مورد تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
2ـ1ـ 5 ـ داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

2ـ1ـ6 ـ داشتن حساب جاری در یکی از بانک‌های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور.
2ـ1ـ7ـ عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه‌گانه.
2ـ1ـ 8 ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2ـ1ـ9ـ نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2ـ1ـ10ـ ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن.
2ـ1ـ11ـ داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره‌های توجیهی.
تبصره1ـ دستورالعمل دوره‌های آموزشی توجیهی شامل سرفصل‌های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره‌ها و سایر شرایط، متناسب با فناوریهای جدید به گونه‌ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند، براساس تفاهم‌نامه‌ای خواهدبود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می‌گردد.
تبصره2ـ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می‌باشند و فهرست رشته‌های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی مشخص خواهدشد.
2ـ2ـ شرایط اشخاص حقیقی غیرایرانی:
2ـ2ـ1ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2ـ2ـ2ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2ـ2ـ3ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت یادشده می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
2ـ3ـ شرایط اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2ـ3ـ1ـ مدیرعامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزاء (2ـ1ـ1)، (2ـ1ـ2)، (2ـ1ـ3)، (2ـ1ـ7)، (2ـ1ـ 8)، (2ـ1ـ9)، (2ـ1ـ11) و حسب مورد (2ـ2ـ2) و (2ـ2ـ3) نیز باشد.
2ـ3ـ2ـ مدیران عامل شرکتهای تعاونی، شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ـ مصوب1358ـ مشمول محدودیت جزء (2ـ1ـ7) نخواهندبود.
2ـ3ـ3ـ مدیران عامل شرکتهای دولتی، شرکت‌های متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ـ مصوب1358ـ که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی و نهاد ذی‌ربط صادرشده باشد، از ارایه گواهی جزء (2ـ1ـ9) معاف خواهندبود.
2ـ3ـ4ـ شرکت‌ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2ـ1ـ4)، (2ـ1ـ 5)، (2ـ1ـ6)، (2ـ1ـ 8) و (2ـ1ـ10) باشند.
تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می‌گردد.
بند3ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:
3ـ1ـ گواهی از حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانونی مالیاتهای مستقیم ـ مصوب1371ـ).
3ـ2ـ ارایه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت درخصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.
تبصره1ـ کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارایه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهدبود.
تبصره2ـ اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت‌ بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهدبود.
تبصره3ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می‌تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره4ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 1/6/1389 به تأیید مقام محترم ریاسـت جمـهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19079
تاریخ تصویب :
1389/6/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت تعاون
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :