جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیک‌آباد شماره34776/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیک‌آباد در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور، مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ خروج اراضی کشاورزی واقع در شمال شهر از محدوده و تدقیق خط محدوده بر ساخت و ساز موجود به جهت ایجاد وحدت رویه در برخورد با اراضی کشاورزی موجود.
2ـ ارائه ضوابط مربوط به حریم مسیل در دفترچه ضوابط و مقررات.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19091
تاریخ تصویب :
1388/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :