جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن شماره41863/96جناب آقای دکتر محمود احمدی‎نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 22413/37154 مورخ 17/2/1386 در اجراء اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/5/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‎گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره151987 7/7/1389
وزارت کشور
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41863/96 مورخ 31/6/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده ـ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‎شود:
1ـ ماده (31) حذف می‎شود.
2ـ ماده (83) به شرح زیر اصلاح می‎شود:
« در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‎البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‎هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (57)، (58) و (84) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (81) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‎هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان‎دوره‎ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن‎که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
تبصره ـ در برگزاری انتخابات میان‎دوره‎ای نیازی به تشکیل هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان نیست و همان هیأتهایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأتهای مذکور را بر عهده خواهند داشت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصدوهشتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19103
تاریخ تصویب :
1389/5/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :