جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر ماهیت شرکت فناوری اطلاعات ایران از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی شماره 35269/206

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای عالی اداری در یکصد و سی هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور انتزاع فعالیت‌های حاکمیتی و سیاستگذاری از شرکت‌های دولتی و در راستای اجرای بند الف ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب نمود:
شرکت فناوری اطلاعات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی مصرح در اساسنامه خود، از شکل شرکت دولتی به مؤسسه دولتی، تغییر ماهیت می‌یابد و عنوان آن به « سازمان فناوری اطلاعات» اصلاح می‌گردد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت (3) ماه نسبت به تفکیک وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران از نظر:
الف ـ حاکمیتی نظیر: سیاستگذاری، نظارت و هدایت
ب ـ تصدی نظیر: ارایه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات
اقدام نموده و حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به انتقال وظایف، اختیارات و نیروی انسانی موضوع بند « الف» به سازمان فناوری اطلاعات و واگذاری وظایف موضوع بند « ب» به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید.
3ـ هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد تا نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، دیون و تعهدات شرکت و انتقال آن حسب مورد به سازمان فناوری اطلاعات یا بخش خصوصی و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.
4ـ اهداف و شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسؤول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده را به شورا ارایه خواهد داد.
رییس‌جمهور ـ محمود احمدی نژاد


شماره 35268/206 7/7/1389
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ادغام « پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی»
و « پژوهشکده نوآوری‌های آموزشی» تحت عنوان « پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی» « پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش»
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
شورای‌عالی در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وزارت آموزش و پرورش و با توجه به مفاد مصوبه شماره 211732/1901 مورخ 14/11/1383 شورای‌عالی اداری، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف فعالیت‌های موازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش تصویب نمود:
1ـ « پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی» و « پژوهشکده نوآوری‌های آموزشی» ادغام و تحت عنوان « پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی» با کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی و امکانات به « پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» انتقال می‌یابد.
تبصره ـ با اجرای این بند مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی منحل می‌گردد.
ساختار سازمانی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد.
وزیر آموزش و پرورش مسوؤل حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای‌عالی اداری گزارش اجرای آن را طی مدت 6 ماه به شورای‌عالی اداری ارایه خواهد نمود.
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19106
تاریخ تصویب :
1389/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :