جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

افزایش حدنصاب‌های مقرر در ماده (1) و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (1) ماده (33) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران شماره154517/ت44537هـ

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه 19/2/1389 بنا به پیشنهاد 34/3/1/12570 مورخ 31/1/1389 وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ـ مصوب1380ـ تصویب نمود:
حدنصاب‌های مقرر در ماده (1) و بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (1) ماده (33) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر افزایش می‌یابد:
1ـ افزایش نصاب معاملات ماده (1):
الف ـ معاملات جزیی: از مبلغ دو میلیون (2.000.000) ریال به مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال.
ب ـ معاملات متوسط: به ترتیب از مبلغ دو میلیون (2.000.000) ریال به مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال و از مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال به مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) ریال.
ج ـ معاملات عمده: از مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال به مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) ریال.
2ـ افزایش نصاب معاملات بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (1) ماده (33):
الف ـ در بند (الف) ماده (33) : از مبلغ دویست و بیست و سه میلیون (223.000.000) ریال به مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال.
ب ـ در بند (ب) ماده (33) : به ترتیب از مبلغ دویست و بیست و سه میلیون (223.000.000) ریال به مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال و از مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون (8.500.000.000) ریال.
ج ـ در بند (ج) ماده (33) : از مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال به مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون (8.500.000.000) ریال.
د ـ در تبصره (1) ماده (33) : از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال.
معاون اول رییس جمهورـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19106
تاریخ تصویب :
1389/2/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :