جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

دستورالعمل ضوابط اجرایی اعتبارات جزء یاء بند2 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور شماره6245/89/دش
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
پیوست مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرایی اعتبارات جزء یاء بند2 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در جلسه پنجم شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 6/6/1389 به تصویب رسیده است جهت اجرا و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی کشور ایفاد می‌گردد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

دستورالعمل ضوابط اجرایی اعتبارات جزء یاء بند2 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور


الف ـ تعاریف
جزء : جزء یاء بند2 ماده واحده قانون بودجه 1389 کل کشور
منشور: منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری.
قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
برنامه‌های فرهنگ‌سازی قرآنی: برنامه‌های آموزش عمومی قرآن و فعالیت‌های تبلـیغی ترویجی قرآنی که با هدف تعمیم و تعمیق ایمان، شناخت و ارتباط و انس با قرآن انجام می‌شود.
ب ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند تا نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای شامل اعتبارات ملی و استانی را بر اساس این دستورالعمل برای فعالیت‌های قرآنی مربوط به اجرای منشور هزینه کنند. این اعتبارات علاوه بر اعتباراتی است که در ردیف‌های بودجه سال 1389 دستگاه‌های اجرایی یا در اجرای بند « ی» ماده 104 و سایر مواد قانون برنامه‌ به فعالیت‌های قرآنی دستگاه اختصاص می‌یابد.
ج ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی میزان اختصاص اعتبار مربوط به این جزء را با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (در استان‌ها، معاون‌برنامه‌ریزی استانداری) در موافقت‌نامه تعیین می‌نمایند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های خاصی که براساس قانون از تبادل موافقت‌نامه معاف هستند با هماهنگی مراجع ذی‌ربط نسبت به تعیین و اعلام میزان اعتبار این جزء در بودجه تفصیلی دستگاه اقدام می‌نمایند.
د ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات این جزء را در موارد زیر هزینه کنند. تعیین سهم اعتبار تخصیصی برای هر یک از این موارد و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مربوط به این جزء ، بر عهده کمیته‌ای مرکب از مسئولان مربوط در هر دستگاه، به تشخیص و تعیین رئیس دستگاه می‌باشد.
1ـ اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی قرآنی برای کارکنان دستگاه.
2ـ مشارکت در اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی قرآنی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی (جدول‌بند و).
3ـ حمایت از فعالیت‌های مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی.
4ـ توسعه فعالیت‌های قرآنی مربوط به وظایف قانونی دستگاه ( اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی).
هـ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی، مشخصات برنامه‌های فرهنگ‌سازی قرآنی (مورد 1 بند د) مورد تأیید را ظرف مدت یک ماه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.
و ـ برنامه‌های حمایتی مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی به قرار جدول زیر است:

ز ـ انتخاب برنامه و تعیین میزان و نحوه مشارکت هر یک از دستگاه‌های اجرایی در برنامـه‌های ملی مصوب جدول بند « و»، بر عـهده کمیته منـدرج در بند « د» این دستورالعمل می‌باشد.
ح ـ سهم اعتبار مربوط به حمایت از فعالیت مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی در اختیار اتحادیه‌های مؤسسات مردمی و تشکل‌های قرآنی کشور قرار می‌گیرد.
ط ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارش تفصیلی اجرای این دستورالعمل را تهیه و به شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه نماید.
کلیه دستگاه‌های اجرای موظفند اطلاعات مورد درخواست را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.
این دستورالعمل در 9 بند در جلسه پنجم مورخ 6/6/1389 شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسید و براساس ماده 9 منشور، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19106
تاریخ تصویب :
1389/6/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دستگاههای اجرائی
موضوع :