جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی قسمت اخیر جزء (د) بند «2» قانون بودجه سال 1389 کل کشور شماره155979/ت44982کمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزیران عضو کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به استناد قسمت اخیر جزء (د) بند(2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قسمت اخیر جزء (د) بند «2» قانون بودجه سال 1389 کل کشور

ماده1ـ منظور از دستگاه در این تصویب‌نامه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1387ـ می‌باشد.
ماده2ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سیاستها و اولویتهای پژوهشی را بـا بهـره‌گیری از نـظرات، پیشنهادها و نیـازهای دریافتـی از دسـتگاهها تدویـن و ابلاغ می‌نماید.
ماده3ـ دستگاهها موظفند اعتبارات پژوهشی خود را در راستای سیاستها و اولویتهای تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه هزینه نمایند. شورای پژوهش، فناوری و آموزش (یا شورای مشابه که از سوی رییس دستگاه به دبیرخانه معرفی می‌شود) مرجع تطبیق طرحها و پـروژه‌های پیشنهادی دستـگاه با سیاستهای مصوب شورای علوم، تحقیقات و فناوری است.
تبصره ـ در مورد پژوهشهایی که نیازمند فعالیت چند دستگاه است، پیشنهاد مرتبـط توسط دستگاه/دستگاههای مرتبط به دبیرخانه شورا اعلام و با تأیید دبیرخانه عملیاتی می‌شود.
ماده4ـ دستگاهها موظفند گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی، تحلیل نتایج و دستاوردهای خود را از طریق سامانه ملی مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور و براساس شیوه‌نامه دبیرخانه شورای یادشده به این دبیرخانه ارسال نمایند. دبیرخانه ملزم به رعایت طبقه‌بندیهایی لازم در مورد گزارشهای دریافتی می‌باشد.
تبصره ـ دبیـرخانه سـاز و کار لازم بـرای دریافـت گزارشـها و فعـالیتـهای پژوهشی دستگاهها را با بهره‌گیری از تخصصهای گوناگون و کارشناسان ذی‌ربط فراهم می‌نماید.
ماده5 ـ وزارت علوم, تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامع عملکرد دستگاهها را براساس ضوابط و مقررات مربوط, بررسی و به تأیید شورای یادشده برساند.
ماده6 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقیقاتی را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی و گزارش تحلیلی تأییدشده در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از ارزیابی و جمع‌بندی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1390 به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 10/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19108
تاریخ تصویب :
1389/7/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :