جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت شماره155990/ت44773کوزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 31/5/1389 بنا به پیشنهاد شماره 32605/1/63 مورخ 8/3/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب1387ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1387ـ .
ب ـ شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.
پ ـ مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون.
ت ـ اعضای شورا: اعضای شورای رقابت مذکور در بند (الف) ماده (53) قانون.
ث ـ کارکنان مرکز: کارکنان مرکز ملی رقابت که طبق قوانین و مقررات مربوط به‌کارگیری‌شده یا می‌شوند.
ج ـ تشویق: قدردانی از زحمات اعضای شورا و کارکنان مرکز به صورت نقدی در چارچوب این آیین‌نامه به تشخیص رییس مرکز.
ماده2ـ در صورت تحقق اهداف و شاخص‌های عملکردی به شرح زیر، اعضای شورا از تشویق موضوع این آیین‌نامه برخوردار می‌شوند:
الف ـ کاهش دامنه تمرکز در بازارهای انحصاری.
ب ـ رسیدگی و صدور رأی مطابق ماده (61) قانون.
پ ـ تعـداد مواردی که شورا رأساً مـبادرت به تشخـیص رویه‌های ضـدرقابتی می‌نماید.
ت ـ وضع مقررات در زمینه تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات.
تبصره1ـ تشویق اعضای تمام وقت شورا حداکثر معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه و سایر اعضای شورا حداکثر معادل دو ماه متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهانه اعضای تمام وقت تعیین می‌شود که هر شش ماه یک بار پرداخت می‌شود.
تبصره2ـ تشویق رییس شورا (رییس مرکز) با ضریب (5/1) متوسط تشویق نقدی اعضای تمام وقت شورا در ادوار شش‌ماهه تعیین می‌شود.
ماده3ـ کارکنان مرکز شاغل در کارگروههای تخصصی دارای مدرک تحصیلی کارشـناسی ارشد و بالاتـر که در تحقق اهداف و شاخـص‌های عملکردی مشروح زیر نقش مؤثری ایفا نماینـد، هـر شش ماه یک بار معادل دو مـاه حقوق و مزایا و سایر کارکـنان پشتیـبانی هـر شش ماه یک‌بـار معادل یک ماه حقـوق و مزایا تشـویق خواهندشد:
الف ـ تعداد مصادیق و رویه‌های ضدرقابتی شناسایی شده.
ب ـ تعیین محدوده برای بازارهای هر یک از کالا و خدمات.
پ ـ تشخیص تبانی منجر به اخلال در رقابت موضوع ماده (44) قانون.
ت ـ موارد شناسایی تملک یا ادغام غیرمجاز شرکت‌ها یا بنگاه‌ها موضوع مواد (47) و (48) قانون.
ث ـ میزان کمک یا امتیاز دولتی تبعیض‌آمیز شناسایی‌شده از سوی مرکز که به شورا اعلام شده است.
ج ـ شکایات مورد بررسی از سوی مرکز که منجر به پیشنهاد برای صدور رأی توسط شورا شده است.
ماده4ـ منابع مالی لازم برای اجرای این آیین‌نامه همه ساله در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 6/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19108
تاریخ تصویب :
1389/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :