جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

رأی شماره 226 ـ 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأثیر مدرک تحصیلی اخذشده توسط مستخدم در مورد ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از شماره هـ/89/427گروه آن و.... منوط به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد

تاریخ: 22/6/1389
کلاسه پرونده: 89/427
شماره دادنامه: 226ـ227
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل دامپزشکی استان گیلان.
موضوع شکایت و خواسته: اعـلام تعارض بین دادنامه شماره 2382 مورخ 1/12/1388، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه3/88/1793، مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره 425 مورخ 23/3/1388، در پرونده کلاسه 8/87/3919 و دادنامه شماره 2392 مورخ 16/2/1387، در پرونده کلاسه 8/86/353 و دادنامه شماره 1047 مورخ 11/7/1388، در پرونده کلاسه 8/88/125، همگی صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره151 مورخ 27/2/1388، در پرونده کلاسه 7/87/1240، صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی به‌شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، درخصوص الزام به‌پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی موضوع گواهی‌نامه آموزشی دوره تکنسین دامپزشکی، شعب سوم و هفتم و هشتم دیوان آراء متناقضی صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعبه سوم رأی به رد و شعب هفتم و هشتم رأی به ورود صادر نموده‎اند، بنا بر مراتب مذکور خواهان صدور رأی وحدت رویه گردیده‎است، مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/1793، موضوع شکایت آقای مسعود صادقی نوری، به طرفیت سازمان دامپزشکی و به خواسته استفاده از مزایای استخدامی گواهینامه آموزشی قبل از خدمت مبنی بر تایید طی دوره آموزشی تکنسین دامپزشکی، طی دادنامه شماره 2382 مورخ 1/12/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه مدرک آموزشی ارائه‌شده به وسیله شاکی از دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی صادر نشده است و به علاوه به عنوان یک گواهی آموزشی داخل سازمانی بر تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نرسیده است. بنابراین قانوناً الزامی برای طرف شکایت در اجابت خواسته شاکی ملحوظ نیست، لذا رأی به رد شکایت وی با کیفیت موجود صادر و اعلام می‎گردد.
ب ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/87/3919، موضوع شکایت آقای حمید مهربان، به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی، طی دادنامه شماره425 مورخ23/3/1388، چنین انشاء رأی نمـوده است: بر اساس ماده 3 آیین‎نامه نحـوه اعطای گروهی معـادل کاردانـی، کارشناسی و کارشـناسی ارشد به اعضای جهاد سازندگی مقرر گردیده افرادی که موفق

به گذرانیدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد این آیین‎نامه مدرک معادل کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد اعطاء و از مزایای مدرک معادل استفاده نمایند. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و مستدلی ننموده و علیرغم صدور آیین‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجرای مفاد آیین‎نامه یادشده اقدام مثبتی در جهت اجرای خواسته افراد واجد شرایط از جمله شاکی به عمل نیاورده شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام می‎نماید.
ج ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/86/353، موضوع شکایت آقای شمس‌اله ابراهیم‌زاده به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان گیلان و به خواسته الزام اداره موصوف بر اعمال دستورالعمل شماره 7953/3ـ254 درخصوص شاکی مبنی بر پرداخت مزایای مقطع کاردانی، طی دادنامه شماره2392 مورخ 16/2/1387، چنین انشاء رأی نموده است: با عنایت به ارائه مدرک از سوی شاکی دال بر گذراندن مقطع آموزشی مورد ادعا و اذعان طرف شکایت به این موضوع و نیز با توجه به دفاع غیرموجه اداره مشتکی‎عنه نامبرده مشمول دستورالعمل صدرالاشعار و مزایای آن بوده و لذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان متبوع حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام اداره طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
د ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه پرونده کلاسـه 8/88/125، موضوع شکایت آقای اکبر فرهودنیا، به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان گیلان، به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت مبنی بر اعمال دستورالعمل شماره 7953/3ـ254 مورخ 30/8/1384 و لحاظ کردن مزایای مقطع کاردانی، طی دادنامه شماره 1047 مورخ 11/7/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی چون شاکی به موجب گواهینامه شماره 6558/7ـ480 مورخ 25/5/1366، موفق به اخذ گواهی‎نامه آموزش دوره تکنسین دامپزشکی گردیده و بر اساس ماده 3 آیین‎نامه نحوه اعطای گروهی معادل کاردانی ـ کارشناسی ـ و کارشناسی ارشد به اعضای جهاد سازندگی مقرر گردیده افرادی که موفق به گذرانیدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد این آیین‎نامه مدرک معادل کاردانی به کارشناسی ـ کارشناسی ارشد اعطاء و از مزایای مدرک استفاده نمایند. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و مستدلی ننموده و علیرغم صدور آیین‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجرای مفاد آیین‎نامه یادشده اقدام مثبتی در جهت اجرای خواسته افراد واجد شرایط از جمله شاکی به عمل نیاورده، شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام می‎نماید.
ه‍ـ ـ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 7/87/1240، موضوع شکایت آقای فتاح نظری، به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی، طی دادنامه شماره 151 مورخ 27/2/1388، چنین انشاء رأی نموده است: اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه اعلام نموده که پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی شاکی موکول به تایید آن در کمیته فنی معادل سازی وزارت و جهاد کشاورزی است لکن به دلیل انحلال کمیته مذکور و عدم تایید مدارک مربوطه توسط مرجع ذیصلاح این سازمان تکلیفی در پرداخت حقوق و مزایای کاردانی ندارد. علیهذا نظر به اینکه مطابق لایحه جوابیه مدرک تحصیلی کاردانی شاکی مورد انکار اداره طرف شکایت نیست و نظر به اینکه عدم تایید کمیته مذکور و انحلال آن موجب تضییع حقوق شاکی نیست و نظر به اینکه انحلال کمیته مذکور موجب عدم نیاز تایید است، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعـب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی وتجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مطابق ماده 44 قانون استخدام کشوری، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون، ادامه یا اجرای برنامه‎های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. همچنین به موجب مواد 30 و 36 قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور محول شده است، علیهذا دادنامه شماره 2382 مورخ 1/12/1388 شعبه سوم دیوان در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19114
تاریخ تصویب :
1389/6/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان دامپزشكی كشور
موضوع :