جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور شماره163470/ت45002کوزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 23/5/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 250/19هـ/ب مورخ 14/1/1389 و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 193551/ت41620ک مورخ 1/10/1388، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ در سطر اول ماده (5) عبارت « و استفاده از حسابهای بانکی شرکت، موضوع قسمت اخیر ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ » بعد از « امضاء چک» اضافه می‌گردد.
2ـ عبارت « پیشنهاد ذیحساب و تأیید مدیرعامل و » از ماده (5) حذف می‌گردد.
3ـ متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (5) اضافه و شماره تبصره‌های این ماده به ترتیب اصلاح می‌شود:
« تبصره1ـ مدیرعامل می‌تواند افراد واجد شرایط را برای تصدی معاون ذیحسابی به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد نماید.»
4ـ عبارت « یا قراردادی (پیمانی)» از مواد (6) و (7) حذف می‌گردد.
5 ـ در ماده (17) ، عبارت « شعب بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت « بانک‌های مجاز» می‌گردد.
6 ـ در ماده (18) عبارت « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت « بانکهای دولتی» می‌گردد.
7ـ در ماده (40) عبارت « با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او» جایگزین عبارت « امضاهای مجاز تعیین‌شده در اساسنامه» می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقام ‌محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19117
تاریخ تصویب :
1389/7/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :