جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای صالح مشطت مرکز بخش فتح‌المبین شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر شماره168418/ت44219کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 24/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره196699/42/4/1 مورخ27/11/1388 وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای صالح مشطت مرکز بخش فتح‌المبین شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر صالح مشطت شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تـاریخ 21/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :