جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شماره168467/ت45248هـوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/6/1389 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و به استناد تبصره (2) ماده (3) و بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و بند « ز» ماده (96) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موضوع تصویب‌نامه شماره 65846/ت32180هـ مورخ 12/11/1383 اضافه می‌شود:
تبصره ـ با توجه به اختیاری بودن عضویت در صندوق، حداکثر سن ابتدای عضویت برای مردان و زنان سرپرست خانوار پنجاه سال تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19121
تاریخ تصویب :
1389/6/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :