جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص واگذاری وظایف نهاد مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه شهری تهران به شهرداری تهران شماره89/300/43454
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
استاندار محترم تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در یازدهمین جلسه سالجاری در تاریخ 19/7/1389 موضوع خاتمه موافقتنامه شماره 02/100/6189 مورخ 20/8/1382 مبنی بر همکاری و مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران در « تهیه همزمان طرح‌های توسعه شهری تهران و راهبری آنها» را بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:
وظایف نهاد مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه شهری تهران (مندرج در ردیف‌های 4 و 5 از بند 4ـ 8 ، ردیف4 از بند7، بند2 و 3 از پیوست پنجم سند طرح جامع شهر تهران) به شهرداری تهران واگذار و ردیف‌ها و بندهای مذکور از سند طرح جامع شهر تهران حذف گردید. علاوه بر آن در سند طرح جامع تهران به جای عنوان نهاد مطالعات برنامه‌ریزی و توسعه شهری تهران، شهرداری تهران جایگزین می‌شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19137
تاریخ تصویب :
1389/7/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری تهران
موضوع :