جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کلیبر شماره203240/ت45590هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 111195/42/4/1 مورخ 24/7/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای قشلاق صومعه، حسنعلی کدخدالو، قشلاق ازبک و قشلاق شاه ولی مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان قشلاق بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر منتزع و به دهستان گرمادوز بخش خداآفرین همین شهرستان الحاق می‌‌گردد.
ب ـ دهستان گرمادوز شرقی به مرکزیت روستای محمودآباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» می‌باشد، در تابعیت بخش خداآفرین شهرستان کلیبر ایجاد می‌گردد.
1ـ محمودآباد 2ـ قورتلجه ‌سفلی 3ـ قورتلـجه علیا 4ـ قشلاق ‌قلی بـیگلو علیا 5 ـ قشلاق قلی بیگلو سفلی 6 ـ قشلاق حاج لطفعلی 7ـ ایری بوجاق 8 ـ خلف بیگلوی سفلی 9ـ خلف بیگـلوی علیا 10ـ قشلاق داغلو 11ـ قشلاق شاه بنده 12ـ قشلاق مددلو 13ـ حسن قشلاقی 14ـ آق قشلاق 15ـ حسن قشلاقی کنگرلو 16ـ انبار جهاد عشایر 17ـ پاسگاه خلف 18ـ دیده‌بانی پاسگاه 19ـ پاسگاه نظامی.
تبصره ـ چنانچه روستا، مزرعه و مکانی غیر از موارد یادشده مشاهده شود یا در آینده به وجود آید، در تابعیت دهستان مذکور خواهدبود.
پ ـ نام دهستان گرمادوز به گرمادوزغربی تغییر می‌یابد.
ت ـ بخش گرمادوز به مرکزیت روستای لاریجان از ترکیب دهستانهای گرمادوز شرقی و گرمادوز غربی در تابعیت شهرستان کلیبر ایجاد می‌گردد.
ث ـ بخش منجوان به مرکزیت روستای عاشقلو از ترکیب دهستانهای منجوان شرقی، منجوان غربی و دیزمار شرقی در تابعیت شهرستان کلیبر ایجاد می‌گردد.
ج ـ شهرستان خداآفرین به مرکزیت شهر خمارلو از ترکیب بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی از ترکیب دهستانهای کیوان و بسطاملو
2ـ بخش گرمادوز
3ـ بخش منجوان
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1389/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :