جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

لغو بند (2) تصمیم‌نامه شماره 22812/44410 مورخ 4/2/1389 شماره202617/ت45643هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ30/8/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39211هـ/ب مورخ 16/6/1389 تصویب نمود:
بند (2) تصمیم‌نامه شماره 22812/44410 مورخ 4/2/1389 لغو می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1389/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :