جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای شماره202648/ت45181هـوزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/7/1389 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/45024 مورخ 23/5/1389 وزارت نیرو و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
ماده (6) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای، موضوع تصویب‌نامه شماره 28041/ت32741هـ ، مورخ 11/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان:
سرمایه شرکـت عبارت است از مبلغ (8.034.111.830.000) ریال کـه به (803.411.183) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) می‌باشد.
2ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان:
سرمایه شرکت عبارت‌است از مبلغ(4.390.909.650.000) ریال که به(439.090.965) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) می‌باشد.
3ـ شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان:
سرمایه شـرکت عبـارت اسـت از مـبلغ (1.825.489.530.000) ریـال که به (182.548.953) سهم ده‌هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) می‌باشد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 40513/30/89 مورخ 19/8/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1389/7/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :