جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اصلاح تبصره ماده (4) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور شماره202647/ت45319هـ
وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 74199/11 مورخ 8/6/1389 وزارت راه و ترابری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
در تبصره ماده (4) اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 12722/ت30207هـ مورخ 6/4/1383 عبارت « ولی شـرکت مجاز اسـت به استناد ماده (83) قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ ، عملیات اجرایی قسمتی از پروژه‌های هریک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای را که اعتبار آن از منابع عمومی دولت تأمین می‌شود برای اجرا به واحدهای استانی وزارت راه و ترابری واگذار و اعتبار مربوط را براساس دستورالعمل ماده(75) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ نماید.» بعد از عبارت « نخواهد داشت» اضافه می‌گردد.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 40551/30/89 مورخ 22/8/1389 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1389/8/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :