جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه تصویب پروژه‌های ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران شماره200623/45641
سازمان حفاظت محیط‌ زیست
نظر به اینکه در آیین‌نامه تصویب پروژه‌های ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 192044/ت38011هـ مورخ 30/9/1388 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شـده است، اشتـباهاتی رخ داده اسـت، لذا مراتب به شـرح زیر جهت اصـلاح اعلام می‌شود.
1ـ در جزء « س» ماده (1) عبارت « و تصویب‌نامه شماره 167885/ت39257هـ مورخ 18/9/1387» بعد از عبارت « شماره 32378/ت33339هـ مورخ 12/6/1384» اضافه می‌گردد.
2ـ در بند « ب» ماده (9) عبارت « تا با توجه به ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور به حساب خزانه واریز و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود بودجه مصوب صندوق» جایگزین عبارت « درآمدهای ناشی از این بند» می‌گردد.
دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19157
تاریخ تصویب :
1388/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :