جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


رای مورخه : 31/1/1321
رای شورای عالی ثبت
(بافرض قبول پرداخت وجوه پرداختی به دایره مستغلات چون متعهدین در بهمن ماه 1319بیش ازیکصدوپنجاه ریال وجه به دایره مستغلات نپرداخته و درتادیه تمام وجه قسط دوم ازموعدمقررتخلف نموده اندفسخ اجاره وصدور اجرائیه برای تخلیه صحیحا صادرشده ونسبت به اجاره بهای خواسته شده چون متهدمبلغ یکهزارویکصدوبیست ریال طبق قبوض رسمی بابت مالیات مستغلات بدهی موجرآن پرداخته دستوراجرانسبت به مبلغ نامبرده ابطال ونسبت به بقیه اجاره بهاءوبهره بهاءخواسته شده تاتاریخ تخلیه صحیحاصادرشده است ) پرونده اجرائی دراداره کل ثبت موردرسیدگی قرارگرفته وازنظراینکه اجاره بهاءازطرف دایره مستغلات درنزداجاره داربازداشت بوده وموجر مستحق اخذاجاره بهاءنبوده تااینکه تخلف درپرداخت شده باشدرای هیئت حل اختلاف راصحیح ندانسته وبالنتیجه موضوع رادرشواری عالی ثبت طرح ودر تاریخ پنجم اسفند1320بشرح آتی اظهارنظرشده (چون بموجب این گزارش و برگهای مربوطه دستوراجرای تخلیه عین مستاجره ووصول اقساط اجاره بهاء وبهره بهاءازجهت وجودقبوض اقساطی دردست موجربوده وحال آنکه تمام اقساط اجاره بهاءموردمطالبه موجرازطرف دایره مستغلات اداره درآمد بازداشت شده ودراین صورت برای موجرحق مطالبه مال الاجاره وتخلیه عینی مستاجره به استنادتاخیرمال الاجاره مطابق قانون نبوده وتاخیرپرداخت اقساط مال الاجاره به دایره مستغلات هم حق فسخ برای موجرایجادنمی کند بنابراین رای هیئت حل اختلاف درهردوقسمت (موردداشتن فسخ ووصول اجاره بهاوبهره بها)مخالف قانون محسوب می شودلذارای مزبورملغی ازاثر است وعملیات اجرائی نیزباطل است ).
وجدانی - فاطمی - غلامعلی هدایت

* سابقه *

شخصی به استنادتاخیراجاره بهاءطبق قبوض رسمی که دردست داشته برای وصول اجاره بهاوتخلیه ملک مورداجاره اجرائیه صادرنموده .اجاره دارضمن عملیات اجرائی اعتراضی نموده است به اینکه چون وجه اجاره بهاءازطرف دائره مستغلات تهران درنزدوی بازداشت بوده وجه اجاره رابه مستغلات پرداخت کرده است هیئت حل اختلاف اجرائی به پرونده کاررسیدگی وشکایت شاکی راواردندانسته وبشرح زیررای داده است :

مرجع :مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی صفحه 35و36
دوشنبه 31فروردین ماه 1321

26
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1321
تاریخ تصویب :
1321/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :