جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1390 شماره204770/ت45394هـوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 16493/34777/س مورخ 30/6/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود:
1ـ تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1390 به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، تعیین می‌گردد.
2ـ درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان یادشده قرار می‌گیرد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19159
تاریخ تصویب :
1389/9/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :