جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


رای شماره : 303519/10/1319

رای دیوان عالی کشور
"هرچند درفرمان ابرازی انتقال قریه وتوابع وقنوات ازطرف دولت به درخواست کننده ثبت قیدگردیده ودادگاه شهرستان به استنادآن مورد نزاع راازمصادیق ماده 5 قانون دعاوی دولت و افراد دانسته ورای به عدم شایستگی خودصادرنموده است ولی چون قیدمزبورصراحتی درشمول آن به مورد دعوی نداردومادام که دررسیدگی معلوم نگردیده قنوات سابقادرتصرف دولت بوده وهنگام واگذاری قریه ازطرف دولت به تصرف واخوانده داده شده تطبیق موردباماده 5 وشمول قیدمزبوربه قنوات صحیح نبوده وبااینحال مرجع رسیدگی برطبق قواعدکلیه دادگاه دادگستری است ."

* سابقه *

چندنفربخواسته واخواهی برثبت بطرفیت کسی دادخواستی به دادگاه شهرستان داده وبه استناددوبرگ گواهینامه پیشکاردارائی محل دائربر اینکه قریه موردگفتگوباهمان ترتیبی که درتصرف دولت بوده به واخواه ها فروخته شده بردرخواست ثبت قنواتی واخواست نموده ونیزدرخواست بازجوئی کرده اند.
دادگاه شهرستان درنتیجه دادخواست جلب وزارت دارائی که ازطرف واخوانده داده شده وابرازقباله خریداری قریه ازدولت به استنادماده 5 قانون دعاوی دولت و افراد قرارعدم شایستگی خودرابشرح زیرصادرمی نماید:
"نظربه اینکه ملک نامبرده طبق سندرسمی ازطرف اداره دارائی درسال 1314شمسی به واخوانده فروخته شده ونظربه قانون دعاوی افرادودولت وماده 5اصلاحی در27/2/1313فقط دلیل مالکیت وتصرف واخوانده تلقی ازدولت است بنابراین دادگاه ایراداداره دارائی وکیل واخوانده راقبول نموده و قرارعدم شایستگی خودرامیدهد و دیوان دادرسی دارائی را شایسته برای رسیدگی به این دعوی می داند."
پس ازفرستادن پرونده به دیوان دادرسی دارائی دیوان مزبورنیزقرار عدم شایستگی خودراصادروچنین رای داده است :
توضیحاتی که دادیاردارائی درجلسه اخیرداده وتقاضائی که برای بازجوئی محلی بنظراحرازاینکه آیادولت درقنوات موردنزاع هنگام معامله باواخوانده مالک ومتصرف بوده وآنهارابه تصرف اوهم داده است یانه نموده مفهم اینست که مالکیت وتصرف دولت نسبت به قنوات مزبوره درحین معامله درنظرخوددولت نیزنامعلوم بوده ودلیلی دردست نیست که برساند آیادولت درموقع فروش ملک تصرفی درقنوات موردنزاع داشته وآنهاراهم به تصرف مشارالیه داده است بااینحال تطبیق مندرجات ماده 5اصلاحی قانون دعاوی دولت وافرادبموردورددادخواهی رعایادرتحت شایستگی دیوان دادرسی دارائی فاقدموقعیت قانونی وملاک صحیح است زیراماده مزبوره صریح است دراینکه دادرسی دارائی وقتی مرجع رسیدگی به دادخواهی خواهدبودکه ملکی ازطرف دولت به ملکیت شخص یااشخاصی واگذاروبه تصرف نیزداده شده وموردادعاءشخص ثالثی بشودومدرک بدوی مالکیت وتصرف فقط تلقی از دولت باشددرموردمانحن فیه هنوزمعلوم نشده که آیادولت درحین معامله با واخوانده مالک قنوات موردنزاع بوده وآنهارادرتصرف داشته وبه تصرف متعامل مزبورهم داده است یانه که بامحرزبودن این مقدمه مجردارائه قباله ازطرف مشارالیه واستنادبه خریداری ازدولت بامسلم نبودن مالکیت و تصرف دولت درموردنزاع وهمچنین بامعلوم نشدن دادن آن به تصرف وی مجوز این نخواهدبودکه قضیه دردیوان دادرسی دارائی طرح شودبنابراین دیوان نامبرده برای رسیدگی به دادخواهی بدوی رعایاودادخواهی جلب بشرح مقدمه غیرشایسته تشخیص وهردودادخواهی غیرقابل رسیدگی دردیوان مزبوراست .)
پس ازاستواراین قرارداددادگاه تجدیدنظردیوان دادرسی دارائی قضیه برای حل اختلاف دردیوان کشورمطرح شده ودرحکم شماره 3519مورخ 30/10/19چنین رای داده است :

مرجع :مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی صفحه 77و78
پنجشنبه 31اردیبهشت 1321

26
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3519
تاریخ تصویب :
1319/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :