جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ورزنه شماره89/310/50775استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر ورزنه در جلسه مورخ 1/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور (مطابق نقشه پیوست) تنفیذ می‌گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19176
تاریخ تصویب :
1389/3/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :