جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر لالجین شماره89/300/54764استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر لالجین در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ حذف محدوده خدماتی از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی.
2ـ تغییر عناوین کاربریهای « خدمات راهوند»، « نمایشگاه دائمی» و « ذخیره مسکونی» از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و هماهنگ با عناوین قرارداد همسان12.
3ـ درج ضوابط مربوط به کاربری باغ مسکونی در دفترچه ضوابط و مقررات طرح جامع.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19188
تاریخ تصویب :
1388/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :