جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1388ـ شماره241085/ت43969هـوزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/10/138 بنا به پیشنهاد شماره 112829/1 مورخ 21/9/1388 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1388ـ تصویب نمود:
1ـ اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف: پایگاه: پایگاه اطلاعات جمعیت کشور.
ب: قلم اطلاع: یک قلم اطلاع به تنهایی مشخص‌کننده قسمتی از مجموعه اطلاعات هویتی و شناسایی فرد می‌باشد و به دو شکل مشخص زیر تعریف می‌شود:
1ـ به شکل « کلمه» که دارای معنی و مفهوم است (تشکیل‌شده از چند حرف و به هر تعداد که باشد) مانند یزد، محمد، اسماعیلی.
2ـ به شکل « رقم» (مجموعه‌ای از چند عدد و به هر تعداد که باشد) مانند شماره شناسنامه و شماره ملی.
ج: اطلاعات فردی: یک یا چند قلم اطلاع که مربوط به هویت، شناسایی و یا فرد باشد.
د: اطلاعات جمعی: اطلاعاتی که در خصوص مشخصات افراد و بنا به درخواست به صورت جمعی تهیه و ارایه می‌گردد.
هـ : اطلاعات خانوادگی: اطلاعاتی که با درخواست متقاضیان مانند مشخصات عایله تحت تکفل، گواهی تک فرزندی و به شکل « برگ گواهی» تهیه و از طریق پایگاه صادر می‌شوند.
و: عکس: تصویر اشخاص موجود در پایگاه که با درخواست دستگاهها به صورت چاپ روی کاغذ یا در محیط دیجیتالی تهیه و ارایه می‌شود.
ز: گواهی: مستندی که حسب درخواست دستگاه متقاضی یا فردی ذی‌نفع وفق مقررات از پایگاه استخراج و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
2ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) مجاز است در ازای ارایه خدمات رایانه‌ای پایگاه مبالغی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید:
الف: اطلاعات جمعی: به ازای هر قلم اطلاع (80) ریال.
ب: اطلاعات فردی و خانوادگی: به ازای هر برگ گواهی (10000) ریال.
تبصره ـ مبالغ مندرج در بندهای « الف» و « ب» برای گزارش‌های از پیش‌ساخته‌شده می‌باشد و برای گزارش‌های جدید که در سیستم تعبیه نشده است، هزینه تهیه آن به مبلغ فوق اضافه می‌شود.
ج: عکس: به ازای هر مورد (2000) ریال.
د: در صورتی که اطلاعات ارایه‌شده به صورت دسته‌ای باشد متقاضیان حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد (25%) از تخفیف برخوردار خواهندشد.
3ـ این تصویب‌نامه سه ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19192
تاریخ تصویب :
1389/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :