جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

الحاق تبصره به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره241084/ت45538کدفتر مقام معظم رهبری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیـسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیـک در جلسه مـورخ 23/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 316745 مورخ 21/7/1389 دفتر مقام معظم رهبری و با رعایت جزء « ح» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم‌نامه شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 اضافه می‌شود:
تبصره ـ مأموریت کارمنـدان دستگاه‌های اجرایی به دفتر مقـام معظم رهبری با رعایت ترتیبات مقرر در تصویب‌نامه‌های شماره 57718/ت17699هـ مورخ 27/3/1376 و 47585/ت25838هـ مورخ 7/11/1380 صورت می‌گیرد.
این تصویب‌نامـه در تاریخ 19/10/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19192
تاریخ تصویب :
1389/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :