جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان شماره232560/ت44851هـ
وزارت کشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 21/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 44515/42/4/1 مورخ 23/3/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانـهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیـوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان کرک و نارتیج بخش مرکزی شهرستان بم منتزع و به دهستان پشت‌رود از توابع بخش نرماشیر شهرستان بم الحاق می‌گردد:
1ـ حسن‌آباد بالا 2ـ احمدآباد 3ـ عباس‌آباد 4ـ دامداری 5 ـ قلعه بالایی 6 ـ محمدآباد 7ـ رحمان‌آباد 8 ـ سلیمان آباد 9ـ شهید اتحادی 10ـ اکبرآباد 11ـ دارستان 12ـ الله‌آباد 13ـ قدمگاه حضرت امیر 14ـ علی‌آباد 15ـ یزدان آباد 16ـ انبار.
تبصره ـ چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری بجز فهرست اسامی مندرج در بند (الف) این تصویب‌نامه ملاحظه شود یا در آینده به وجود آید، در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهدبود.
ب ـ خط مرزی بین دهستانهای کرک و نارتیج و دهستان حومه از توابع بخش مرکزی شهرستان بم مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد اصلاح می‌گردد.
ج ـ دهستان مؤمن‌آباد به مرکزیت روستای مؤمن‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش روداب شهرستان بم ایجاد می‌گردد:
1ـ نخلستان 2ـ دیوار 3ـ ناصرآباد 4ـ محمدآباد شیخ 5 ـ مؤمن‌آباد 6ـ زین‌آباد 7ـ گذرگاه ابوالفضل 8 ـ منبع آب 9ـ مهدی آباد 10ـ باقرآباد 11ـ حجت‌آباد.
د ـ دهستان روداب غربی از بخش روداب شهرستان بم منتزع و به بخش مرکزی همین شهرستان الحاق می‌‌گردد.
هـ ـ بخش بروات به مرکزیت شهر بروات از ترکیب دهستانهای کرک و نارتیج و روداب غربی در تابعیت شهرستان بم ایجاد می‌گردد.
وـ شهرستان نرماشیر به مرکزیت شهر نرماشیر از ترکیب بخش‌های زیر در استان کرمان ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی مشتمل بر دهستانهای پشت‌رود و عزیزآباد.
2ـ بخش روداب مشتمل بر دهستانهای روداب شرقی و مؤمن‌آباد.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19203
تاریخ تصویب :
1389/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :