جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مریانج شماره89/300/55809
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان
در اجـرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصـویب طرح جامع شـهر مریانج در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ باغات موجود در محدوده شهر تثبیت‌شده و تغییر آنها به عنوان تغییر در اساس طرح جامع باشد.
2ـ عناوین کاربری‌های « تجاری و سبز»، « ذخیره مسکونی» و « ذخیره تجاری» در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی تغییریافته و هماهنگ با عناوین قرارداد همسان 12 گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19203
تاریخ تصویب :
1388/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :