جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ ریالی صدور انواع گواهی‌ها براساس واحد اندازه‌گیری گواهی الکترونیکی (CMU) در سال 1389 شماره258897/ت46036کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 24/8/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه 151733/ت32565هـ مورخ 29/7/1388 تصویب نمودند:
نرخ ریالی صدور انواع گواهی‌ها براساس واحد اندازه‌گیری گواهی الکترونیکی (CMU) در سال 1389 به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ9/11/1389 به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19207
تاریخ تصویب :
1389/1/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت بازرگانی
موضوع :