جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


رای دیوان عالی تمیز
353- مطابق ماده 270 هرگاه طرف سندی ابرازکندکه درآن سندبه سند دیگری رجوع شده باشدطرف مقابل حق داردآن سنددیگررابخواهدوعدم رعایت این ماده موجب نقض حکم است .
حکم شماره 2661-834-6/7/1308

مرجع :
اصول قضائی (حقوقی ) دیوانعالی تمیز
ازسنه 1292 الی آخراسفند 1310
تالیف : محمدبروجردی (عبده )
چاپ : شرکت کانون کتاب
سال : 1316
15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2661
تاریخ تصویب :
1308/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :