جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب‌زمینی موضوع ردیف تعرفه (07019000) تا پایان فروردین ماه سال 1390 شماره260488/ت46210کوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
« سود بازرگانی سیب‌زمینی موضوع ردیف تعرفه (07019000) تا پایان فروردین ماه سال 1390 صفر تعیین می‌گردد.»
این تصویب‌نامه در تـاریخ 17/11/1389 به تأیید مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19209
تاریخ تصویب :
1389/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :