×

رأی شماره460 ـ 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی

رأی شماره460 ـ 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی

رأی-شماره460-ـ-476-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-عدم-تبدیل-وضعیت-استخدامی-از-قرارداد-انجام-کار-معین-به-پیمانیرأی شماره460 ـ 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی شماره هـ/89/399تاریخ: 20/10/1389
شماره دادنامه: 460ـ476
کلاسه پرونده: 89/399 و 89/692
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقایان 1ـ اکبر رشیدی کندری 2ـ حسین کلیوند رضایی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شکات به شرح درخواست‎های تقدیمی اشعار داشته‎اند، در موضوع تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مطابق مصوبه 3591/ت17296هـ‍ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران، دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم که شعبه دهم دیوان به موجب دادنامه 2546 مورخ 23/6/1388، در پرونده کلاسه 87/2578 حکم به رد شکایت، لیکن در موارد مشابه دیگر من جمله پرونده کلاسه 87/836، شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی خزایی مبنی بر تقاضای تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مستند به تصویب‎نامه فوق‎الذکر هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر کرده است. علیهذا با توجه به صدور آراء متناقض در موضوع واحد، در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2577، موضوع شکایت آقای اکبر رشیدی‌کندری، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2546 مورخ 23/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده از آن جایی که شاکی بر اساس قرارداد انجام کار معین مشغول فعالیت است و از سوی شاکی دلیلی که دلالت به استحقاق و اجابت خـواسته وی باشد، ارائه نـشده است. شـکایت وی مستند به دلایل قانونی نبوده و حکم به رد شکایت وی صادر می‎گردد.
ب ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به‎پرونده کلاسه87/836، موضوع شکایت آقای مهدی‎خزایی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2014 مورخ 27/8/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به‎اینکه به موجب مصوبه شماره 3591/ت17296 مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمانی خرید خدمت (قراردادی) به پیمانی اعلام گردیده که تبدیل وضعیت مستخدمان خریدخدمت که ادارات دولتی به خدمات آنها نیاز دارند، مجاز می‎باشد وتوجهاً به اینکه مدت طولانی سابقه خدمت شاکی به شرح فوق‎الذکر حاکی از نیاز اداره متبوع به خدمت وی و رضایت مندی از کارکرد مشارالیه است، فلذا شکایت معنونه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی‎عنه به تغییر وضعیت استخدامی وی از قراردادی (خریدخدمت) به پیمانی صادر و اعلام می‎دارد.
ج ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2578، موضوع شکایت آقای حسین کلیوندرضایی، به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2405 مورخ 11/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده و صرف‌نظر از اینکه شاکی دلیلی بر شکایت خود ارائه نداده است و با توجه به مصوبه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران و نامه شماره 70597/34613 مورخ 15/6/1385 معاونت اول ریاست جمهوری و مقررات آیین‎نامه اجرای بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکایت وی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاَ، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به استخدام پیمانی مصرح در مصوبه شماره 3591/ت17296هـ‍ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشته‎اند و شکات پرونده‎های موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشته‎اند و مشمول مصوبه فوق‎الذکر هیأت وزیران نبوده‎اند، در نتیجه آراء شعبه دهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19213

تاریخ تصویب : 1389/10/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.