جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای نازک علیا مرکز بخش ارس در شهرستان پلدشت و روستای زرآباد مرکز بخش صفائیه در شهرستان خوی و روستای مرگنلر مرکز شماره285161/ت45489کبخش قره قیون در شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی به شهر

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 101975/42/4/1 مورخ 6/7/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ روستای نازک‌علیا مرکز بخش ارس در شهرستان پلدشت (استان آذربایجان‌غربی) به شهر تبدیل و به عنوان شهر نازک علیا شناخته می‌شود.
ب ـ روستای زرآباد مرکز بخش صفائیه در شهرستان خوی (استان آذربایجان غربی) به شهر تبدیل و به عنوان شهر زرآباد شناخته می‌شود.
پ ـ روستای مرگنلر مرکز بخش قره قیون در شهرستان شوط (استان آذربایجان غربی) به شهر تبدیل و به عنوان شهر مرگنلر شناخته می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 9/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19230
تاریخ تصویب :
1389/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :