جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138 شماره84001هـ . بقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره163474/ت44984ک مورخ 22/7/1389، موضوع « آئین‌نامه اجرائی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکـصد و سی و هـشتم (138) قانون اساسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « به منظور توسعه ورزش همگانی،... دستگاههای اجرائی مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.» ب ـ طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب1386، دستگاههای اجرائی با عنایت به مواد (1) لغایت (4) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخصاً معلوم است، علیهذا جزء « الف» ماده (1) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « دستگاه اجرائی عبارتند از دستگاههای اجرائی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، از آنجا که عبارت مذکور از حیث اطلاق، حسب مورد، اعم یا اخصّ است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است. 2ـ « ضوابط اجرائی بودجه سال 1389 کل کشور» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 39244هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، بنابراین، الزام دستگاههای اجرائی به رعایت ضوابط اجرائی مذکور به شرح مندرج در ماده (2) آئین‌نامه، چون متضمّن احیاء ابلاغیه ملغی‌الاثرشده می‌باشد مغایر با صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی است. 3ـ به موجب جزء « ص» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389

کل کشور، « دستگاههای اجرائی مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.»، علیهذا بند « الف» ماده (2) آئین‌نامه که دستگاههای اجرائی را به جای مباشرت داشتن جهت هزینه نمودن تمامی اعتبارات مصوّب به اختصاص دادن سی درصد (30%) از همان اعتبارات به سازمان تربیت‌بدنی الزام می‌نماید مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19233
تاریخ تصویب :
1389/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :