جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد اداره کار و اموراجتماعی در شهرستان‌های زهک و کنارک از توابع استان سیستان و بلوچستان شماره293613/ت45995کوزارت کار و امور اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمـیسیون امور اجتماعی و دولـت الکترونیک در جلـسه مورخ 24/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 49234/200 مورخ 28/9/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشـوری ـ مصوب 1386ـ و با رعـایت جزء « ط» بند (1) تصـویب‌‌نامه شـماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
ایجاد اداره کار و اموراجتماعی در شهرستان‌های زهک و کنارک از توابع استان سیستان و بلوچسـتان با رعایت بند « ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و مشروط به تأمین پست سازمانی و نیروی انسانی موردنیاز از محل پست‌ها و نیروهای موجود مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ17/12/1389 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19236
تاریخ تصویب :
1389/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :