جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

رأی 531 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ شماره هـ/89/795انعقاد قرارداد (شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی)

تاریخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 531 کلاسه پرونده: 89/795
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن ودود.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری.
گردشکار: شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری در موضوع احتساب ایام خدمت شکات به عنوان سنوات خدمتی آراء متفاوتی صادر کرده‎اند بدین نحو که در خصوص شکایت آقای حسن ودود به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته منظور نمودن سوابق خدمتی از 1/12/1363 لغایت 29/12/1365، شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه تحت شمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند، ایام خدمتی آنها جزء سابقه خدمت تلقی خواهد شد و با توجه به اینکه کارکنان شهرداری غرق‌آباد از 1/3/1365 تحت شمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند، ایام قبل از 1/3/1365 را قابل احتساب به عنوان سابقه ندانسته و به موجب دادنامه شماره 667 مورخ 12/3/1387 حکم به رد شکایت صادر کرده است لیکن شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 17/86/1873 و 17/86/1131 با موضوع خواسته احتساب ایام 12/3/1363 لغایت 29/12/1365 به عنوان جزیی از سابقه خدمت، طی شماره دادنامه‎های 861 مورخ 19/4/1387 و 860 مورخ 19/4/1387 با این استدلال که شکات با شهرداری رابطه کارگر و کارفرمایی داشته‎اند و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نسبت به فرد بیمه‌شده مسوول بوده تا جایی که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و کارفرما آمادگی خـود را جهت پرداخت حق بیمه شاکی بـرای ایام مزبور اعلام نموده و بـه طریق اولی سازمان تأمین اجتماعی موظف به وصول و پذیرش و درج در سابقه می‎باشد، شکایت شکات را موجه تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علـی‎البدل شعـب دیوان تشکیل و پس از بحـث و بـررسی و انجام مشاوره با اکـثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب بند (الف) ماده 4 « قانون تأمین اجتماعی» افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون می‎باشند و حکم مقرر در مواد 7 و 48 « قانون تأمین اجتماعی» ناظر بر افراد شاغل در فعالیت‎هایی می‎باشد که تا تاریخ تصویـب قانون مشمول بیمه‎های اجتماعی نشده‎اند و منصرف از مشمولین ماده 4 قانون می‎باشـد، لذا آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 861 و 860 مورخ 19/4/1387 که به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و صرف نظر از تاریخ قرارداد مورخ 1/3/1365 شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی بر ورود شکایت صادر گردیده است، در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19238
تاریخ تصویب :
1389/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :