جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

رأی شماره 530 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌ای قانونی نمی‌باشد شماره هـ/89/226

تاریخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 530 کلاسه پرونده: 89/226
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی یزدانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط « عدم تعهد خاص منطقه‎ای» از ماده 2 بخش دوم شیوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگیان به شماره 48/710 مورخ 1/12/1388.
گردشکار: آقای علی یزدانی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال شرط (عدم تعهد خاص منطقه‎ای) از ماده 2 بخش دوم شیوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگیان در سال تحصـیلی 1390 ـ 1389 را خواستار و در توضیـح خواسته اشعار داشـته که وزارت آموزش و پرورش در قسمت مورد اعتراض بخشنامه بر خلاف ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور که در جهت رفاه حال جانبازان وضع گردیده‎اند، انتقال همسر جانباز به تبع جانباز را منوط به نداشتن تعهد خاص منطقه‎ای کرده است و این مغایر حکم قانونگذار به شرح فوق می‎باشد.
مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره 2/30391/710 مورخ 12/5/1389 اشعار داشته است:
«1ـ مطابق ماده3 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب8/3/1369 متعهدین خدمت مکلفند به میزان 2 برابر مدت تحصیل در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‎نماید خدمت نمایند لذا در همین راستا شیوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگیان در قسمت معترض‎عنه تنظیم شده است.
2ـ وزارت آموزش و پرورش هر ساله دستورالعمل و ضوابط نقل و انتقال معلمان را به ادارات کـل آمـوزش و پرورش اسـتانها ابلاغ تا در طول فـصل تابسـتان افـرادی که متقـاضی انتقال هستند فرم تقـاضای خود را تکمیل و به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود ارائه نمایند که این امر بر اساس عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد و امتیاز فرد مستخدم طبق دستورالعمل مربوط بررسی و نهایتاً در مرداد ماه همان سال نتایج ابلاغ می‎گردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده 13 قانون « تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374» در باب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده 17 آیین‎نامه قانون مزبور در زمینه تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم به منظور انتقال همسر جانباز به تبع جانباز، مخصص اختیار وزارت آموزش و پرورش در تعیین محل خدمت متعهـدین خدمت جانباز و یا همـسر جانباز موضوع مـاده 3 قانون متعـهدین خدمـت به وزارت آمـوزش و پرورش مصـوب 1369 می‎باشـد. بنـابراین در بنـد 2 بخـش دوم دستورالعمل نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1390ـ 1389 که انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به « نداشتن تعهد خاص منطقه‎ای» مقید گردیده، خارج از حدود اختیارات مرجع تصـویب دستورالعمل و مغایر هدف قانونگـذار در ماده 13 قانون صدرالذکر تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19238
تاریخ تصویب :
1389/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :