جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هرند شماره89/300/62642استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصـلاحیه آن و با توجه به تـصویب طرح جامع شـهر هرند در جلسه مورخ 17/7/1389 شورای بـرنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشـروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ اراضی زراعی در جنوب شهر تثبیت شود.
2ـ حریم پیشنهادی مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا 5 برابر کاهش یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19238
تاریخ تصویب :
1389/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :