جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سجزی شماره89/300/62814استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سجزی در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ شهرک صنعتی از حریم شهر خارج گردد و حریم پیشنهادی تا حدامکان کاهش یابد.
2ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 اصلاح گردد.
3ـ مسکونی مازاد به کاربری مسکونی تبدیل شود و خدمات مورد نیاز آن تأمین گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19238
تاریخ تصویب :
1389/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :