جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 شماره84874/289جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره290539 29/12/1389
وزارت کشور
قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور مصوب 1362 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 84874/289 مورخ 17/12/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362

ماده 1 ـ تبصره (5) ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
تبصره 5ـ روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند.
ماده 2ـ ماده (6) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1ـ تبصره (1) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 1ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌هزار نفر.
ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.
2ـ تبصره (2) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 2ـ در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و درموارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.
3ـ متن زیر به عنوان بند الحاقی به ماده (6) اضافه می‌گردد:
بند الحاقی ـ کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می‌گردد.
ماده 3ـ تبصره (2) ماده (7) درموارد زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ بعد از کلمه « کویری» عبارت « و نقاط کمتر توسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت)» اضافه می‌شود.
2ـ عبارت « تا حداقل پنجاه هزار نفر» حذف می‌شود.
ماده 4ـ دولت می‌تواند درصورت تصویب هر مورد نسبت به تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19244
تاریخ تصویب :
1389/12/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :