جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بافت در تابعیت استان کرمان شماره300646/ت44847هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1389 بنا به پیشنهاد شماره 44504/42/4/1 مورخ 23/3/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
الف ـ دهستان امیرآباد به مرکزیت روستای امیرآباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشـه 250000/1 پیـوست که تأییـد‌شده به مهر « پیوست تصـویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشـد در تـابعیت بخش ارزوئیـه شهرستـان بـافت ایجاد می‌گردد:
1ـ کیش‌آباد 2ـ چاه دهیر 3ـ چشمه سیاه درگز 4ـ تنگ سفید 5ـ امامزاده ذکریا 6ـ فتح‌آباد 7ـ اسلام‌آباد 8 ـ دشت‌ده 9ـ پیرقوچان 10ـ نصرت‌آباد شاهپوری 11ـ پازرد 12ـ چاه بنه 13ـ معدن تابع کوه شاه 14ـ پاکوهه 15ـ باغ برج 16ـ چناران 17ـ باغ خراب 18ـ معدن قل قلو 19ـ بهریج 20ـ سنگ چشمه یک 21ـ سنگ چشمه دو 22ـ مزرعه کلنگی 23 حسین‌آباد 24ـ امیرآباد 25ـ والی‌آباد 26ـ خیرآباد 27ـ ده گوشه 28ـ عباس‌آباد افسری 29ـ باغ عباس 30ـ ابراهیم‌آباد 31ـ موتور هوشمند داورپناه بنی‌اسدی 32ـ موتور جلال صدر 33ـ نصرت‌آباد سه دانگه 34ـ نصرت‌آباد رشیدی 35ـ سرگز دهنو وسطی 36ـ سرگز دهنوعلیا 37ـ امیر فاضلی 38ـ قادرآباد 39ـ حسین‌آباد 40ـ گنج‌آباد 41ـ موتور حاجی قلندری 42ـ حیدرآباد 43ـ موتور صدرآباد 44ـ لاجتن 45ـ بلوردی 46ـ چاه نصرت 47ـ قدرت‌آباد 48ـ محمدآباد 49ـ حسن‌آباد 50 ـ تلمبه محمد شفیع 51 ـ تلمبه شیرزاد 52 ـ حاج تفضلی 53 ـ تلمبه دهقانها 54 ـ تلمبه بارالله 55 ـ موتور حاج علی اسماعیل‌زاده 56 ـ اسلام‌آباد 57 ـ تلمبه کوهزاد 58 ـ حاج افتخار 59 ـ تلمبه حاج اسکندر 60 ـ محمودآباد 61 ـ موتور خدا رضا اسماعیل‌زاده 62 ـ مهدی‌آباد 63 ـ موتور زنجیری 64 ـ امید معصومه 65 ـ نصرت‌آباد دهان 66 ـ چک چک 67 ـ موتور آدروی 68 ـ مهدی‌آباد دهان 69 ـ معدن کروم سبحان 70ـ سیخوران 71ـ شاه شمس‌الدین کارگاه 72ـ چشمه چنارلو 73ـ شغارکویه 74ـ چشمه حدادی 75ـ معدن کروم 76ـ معدن درگود 77ـ معدن کروم آرچینو 78ـ معدن سنگ کروم 79ـ بتهوئه 80 ـ آشین علیا 81 ـ آشین سفلی 82 ـ ناصری 83 ـ چشمه کلهر 84 ـ بنه نرگس 85 ـ دره میان 86 ـ سفینک 87 ـ باغ سفینک 88 ـ باغ توکندری 89 ـ دره موردی
چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بند (الف) این تصویب‌نامه ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
ب ـ بخش صوغان به مرکزیت روستای علی‌آباد از ترکیب دهستانهای امیرآباد و صوغان در تابعیت شهرستان بافت ایجاد می‌گردد.
ج ـ بخش خبر به مرکزیت روستای کشکوئیه از ترکیب دهستانهای خبر و دشتاب در تابعیت شهرستان بافت ایجاد می‌گردد.
د ـ شهرستان ارزوئیه به مرکزیت شهر ارزوئیه از ترکیب بخش مرکزی مشتمل بر دهستانهای ارزوئیه، وکیل‌آباد و دهسرد و بخش صوغان مشتمل بر دهستانهای امیرآباد و صوغان در تابعیت استان کرمان ایجاد می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19244
تاریخ تصویب :
1389/12/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :