جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع اصلاحات و تقسیمات کشوری در استان مرکزی شماره299682/ت43900هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 9823/42/4/1 مورخ 28/1/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
تصـویب‌نامه شمـاره 236734/ت43900هـ مـورخ 1/12/1388 بـه شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیرآباد، سمقاور و روشنایی به روستاها، مزارع و مکانهای مندرج در بند (3) اضافه می‌شود.
2ـ بندهای (4)، (9)، (10)، (11) و (15) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و نقشه‌های 250000/1 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تایید شده است، جایگزین نقشه‌های قبلی می‌شود.
3ـ در انتهای ردیف (1) بند (19) عبارت « ، فشک و کوه پناه.» به واژه « و فشک .» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19244
تاریخ تصویب :
1389/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :