جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری توگو شماره299679/ت46130ک
وزارت امور خارجه
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 8/12/1389 بنا به پیشنهاد شماره 1097010/732 مورخ 25/10/1389 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری توگو به شرط عمل متقابل مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 24/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19244
تاریخ تصویب :
1389/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :