جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری شماره807/488جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 205608/45141 مورخ 15/9/1389 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره8848 24/1/1390
وزارت راه و ترابری
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آب‌نگاری که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 807/488 مورخ 17/1/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری، مصوب 2005 میلادی برابر با 1384 هجری‌شمسی به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره1ـ وزارت راه و ترابری(سازمان بنادر و دریانوردی) مسؤول اجراء پروتکل می‌باشد و تغییر آن برعهده دولت است.
تبصره2ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح موضوع ماده(18)‌پروتکل، الزامی است.

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری
(مصوب نوامبر 2005 میلادی برابر با آبان 1384 هـ .ش)

ماده 1ـ
1ـ آغاز مقدمه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« دولتهای عضو این کنوانسیون»
2ـ بندهای زیر به عنوان بندهای جدید(دوم، سوم و چهارم) مقدمه اضافه می‌شود:
ـ با توجه به این که سازمان بین‌المللی آبنگاری یک سازمان بین‌المللی ذی‌صلاح، به شرح مورد اشاره در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها می‌باشد که بر مبنائی جهان شمول، وضع استانداردها برای تولید اطلاعات آبنگاری و ارائه خدمات آبنگاری را هماهنگ و ظرفیت‌سازی برای خدمات آبنگاری ملی را تسهیل می‌کند؛
ـ با توجه به این که دیدگاه سازمان بین‌المللی آبنگاری این است که نهاد آبنگاری جهان شمول معتبری باشد که فعالانه کلیه دولتهای دارای ساحل و ذی‌نفع را درگیر این امر نماید که ایمنی و کارایی دریایی را ارتقاء بخشند و از حفاظت و استفاده پایدار از محیط زیست دریایی پشتیبانی نمایند؛
ـ با توجه به این که مأموریت سازمان بین‌المللی آبنگاری ایجاد یک محیط جهانی است که در آن دولتها اطلاعات، محصولات و خدمات کافی و به هنگامی را عرضه نمایند و حداکثر استفاده ممکن از آنها را تأمین نمایند؛ و »
ماده2ـ ماده(2) کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« سازمان، ماهیت فنی و مشاوره‌ای دارد. هدف سازمان موارد زیر است:
الف ـ ارتقاء استفاده از آبنگاری برای ایمنی ناوبری و کلیه مقاصد دریایی دیگر و افزایش آگاهی جهانی در مورد اهمیت آبنگاری‌؛
ب ـ بهبود پوشش جهانی، قابلیت دسترسی و کیفیت داده‌ها، اطلاعات، محصولات و خدمات آبنگاری و تسهیل دسترسی به چنین داده‌ها، اطلاعات، محصولات و خدماتی؛
پ ـ بهبود قابلیت، ظرفیت، آموزش، دانش و فنون آبنگاری در سطح جهانی؛
ت ـ ایجاد و بهبود توسعه استانداردهای بین‌المللی مربوط به داده‌ها، اطلاعات، محصولات، خدمات و فنون آبنگاری و نیل به بیشترین یکنواختی ممکن در استفاده از این استانداردها؛
ث ـ ارائه رهنمود معتبر و به هنگام در مورد کلیه موضوعات آبنگاری به دولتها و سازمانهای بین‌المللی؛
ج ـ تسهیل هماهنگی فعالیتهای آبنگاری در میان دولتهای عضو؛ و
چ ـ گسترش هماهنگی در مورد فعالیتهای آبنگاری بین دولتها در سطح منطقه‌ای.»
ماده 3ـ ماده(3) کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« دولتهای عضو سازمان، دولتهای عضو این کنوانسیون هستند.»
ماده 4ـ ماده(4)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« سازمان مرکب است از :
الف ـ مجمع؛
ب ـ شورا؛
پ ـ کارگروه مالی؛
ت ـ دبیرخانه، و
ث ـ هر رکن فرعی.»
ماده5 ـ ماده(5) کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
الف ـ « مجمع، رکن اصلی است و غیر از مواردی که به نحو دیگری توسط کنوانسیون مقرر یا توسط مجمع به سایر ارکان تفویض شده باشد، همه اختیارات سازمان را برعهده دارد.
ب ـ مجمع مرکب از تمام دولتهای عضو است.
پ ـ مجمع هر سه سال یک بار جلسه عادی خواهد داشت. جلسات فوق‌العاده مجمع می‌تواند به تقاضای دولتی عضو یا شورا یا دبیرکل مشروط به تأیید اکثریت دولتهای عضو برگزار گردد.
ت ـ اکثریت دولتهای عضو، حدنصاب اجلاسهای مجمع را تشکیل می‌دهند.
ث ـ وظایف مجمع به شرح زیر است :
1ـ انتخاب رئیس و نایب رئیس آن؛
2ـ تدوین آیین‌کار مجمع، شورا، کارگروه مالی و هر رکن فرعی سازمان؛
3ـ انتخاب دبیرکل و مدیران و تعیین شرایط خدمات آنها طبق مقررات عمومی؛
4ـ ایجاد ارکان فرعی؛
5 ـ تصمیم‌گیری در مورد خط‌مشی کلی، راهبرد و برنامه کاری کلی سازمان؛
6 ـ بررسی گزارشهای ارائه‌شده از طرف شورا به مجمع؛
7ـ بررسی نظرات و توصیه‌های ارائه‌شده به مجمع از طرف هر دولت عضو، شورا یا دبیرکل؛
8 ـ تصمیم‌گیری در مورد هر پیشنهاد ارائه‌شده به مجمع توسط هر دولت عضو، شورا یا دبیرکل؛
9ـ بازنگری هزینه‌ها، تأیید صورتحسابها و تعیین ترتیبات مالی سازمان؛
10ـ تصویب بودجه سه ساله سازمان؛
11ـ تصمیم‌گیری درباره خدمات عملیاتی؛
12ـ تصمیم درباره سایر موضوعات در حیطه سازمان؛ و
13ـ تفویض مسؤولیتها به شورا درصورت اقتضاء و ضرورت.»
ماده6 ـ ماده(6)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود :
الف ـ « یک چهارم از دولتهای عضو که کمتر از سی کشور نباشند، در شورا عضو خواهند بود، دو سوم نخست آنها براساس توزیع منطقه‌ای و یک سوم باقیمانده براساس منافع آبنگاری که در مقررات عمومی تعریف خواهد شد، به عضویت شورا درمی آیند.
ب ـ اصولی برای ترکیب شورا در مقررات عمومی مقرر خواهد شد.
پ ـ اعضای شورا تا پایان جلسه عادی بعدی مجمع در شورا عضویت خواهند داشت.
ت ـ دو سوم اعضای شورا حدنصاب را تشکیل خواهند داد.
ث ـ شورا حداقل یک بار در سال جلسه خواهد داشت.
ج ـ دولتهای عضوی که عضو شورا نیستند می‌توانند در جلسات شورا شرکت نمایند اما حق رأی نخواهند داشت.
چ ـ وظایف شورا به شرح زیر است :
1ـ انتخاب رئیس و نایب رئیس شورا که هر کدام از آنها تا پایان جلسه عادی مجمع بعدی سمت خود را حفظ خواهند کرد.
2ـ انجام چنین مسؤولیتهایی آن‌گونه که از طرف مجمع به شورا تفویض شده است؛
3ـ هماهنگ‌‌نمودن فعالیتهای سازمان طی دوره بین دو اجلاس مجمع در چهارچوب راهبرد، برنامه کاری و ترتیبات مالی، به ترتیبی که توسط مجمع تصمیم‌گیری شده است؛
4ـ ارائه گزارش به مجمع در مورد کار سازمان در هر جلسه عادی ؛
5 ـ تهیه پیشنهادهایی درباره راهبرد کلی و برنامه کاری با حمایت دبیرکل، جهت تصویب توسط مجمع؛
6 ـ رسیدگی به صورتحسابهای مالی و برآوردهای بودجه‌ای تهیه‌شده توسط دبیرکل و تسلیم آنها به مجمع همراه با نظرات و توصیه‌های راجع به تخصیصهای برنامه‌ای برآوردهای بودجه‌ای،جهت تأیید؛
7ـ بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده به شورا توسط ارکان فرعی و ارجاع آنها:
ـ به مجمع درخصوص همه موضوعاتی که نیازمند به تصمیم‌گیری مجمع می‌باشد؛
ـ برگرداندن به رکن فرعی درصورت ضرورت ؛ یا
ـ به کشورهای عضو از طریق مکاتبه؛ برای تصویب؛
8 ـ پیشنهاد تأسیس ارکان فرعی به مجمع؛ و
9ـ بازنگری پیش‌نویس موافقتنامه‌های بین سازمان و سایر سازمانها، و تسلیم آنها به مجمع برای تأیید.»
ماده7ـ ماده(7) کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ حضور در کارگروه مالی برای کلیه دولت‌های عضو آزاد است. هر دولت عضو یک حق رأی دارد.
ب ـ کارگروه مالی به طور معمول همزمان با هر جلسه عادی مجمع تشکیل جلسه خواهد داد و درصورت اقتضاء می‌تواند جلسات اضافی نیز برگزار نماید.
پ ـ وظایف کارگروه مالی بررسی صورتحسابهای مالی، برآورد بودجه و گزارش‌های راجع به موضوعات اداری تهیه‌شده توسط دبیرکل و ارائه پیشنهادها و توصیه‌های مربوط به آنها، به مجمع می‌باشد.
ت ـ کارگروه مالی رئیس و نایب رئیس خود را انتخاب خواهد نمود.
ماده8 ـ ماده(8)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ دبیرخانه مرکب از دبیرکل، مدیران و کارکنان دیگری که سازمان لازم بداند، خواهد بود.
ب ـ دبیرکل باید همه گزارشهایی را که جهت انجام مؤثر کار سازمان ضروری می‌داند نگهداری و هرگونه مستندات لازم را آماده، جمع‌آوری و منتشر نماید.
پ ـ دبیرکل بالاترین مقام اداری سازمان است.
ت ـ دبیرکل باید:
1ـ صورتحسابهای مالی هر سال و برآوردهای بودجه‌ای سه‌سالانه را که در آن برآوردهای هر سال جداگانه نشان داده می‌شود، برای کارگروه مالی و شورا تهیه و ارائه نماید.
2ـ دولت‌های عضو را در مورد فعالیتهای سازمان مطلع نماید.
ث ـ دبیرکل سایر وظایف محوله توسط کنوانسیون، مجمع یا شورا را انجام خواهدداد.
ج ـ دبیرکل، مدیران و کارکنان در انجام وظایف خود در پی دریافت هیچ‌ دستوری از هر دولت عضو یا از هر مرجع بیرون از سازمان نخواهند بود یا هیچ دستوری را از آنها دریافت نخواهند کرد. آنها باید از هرگونه عملی که ممکن است با موقعیت آنها به عنوان مأموران بین‌المللی منافات داشته باشد، خودداری نمایند. هر دولت عضو به سهم خود تعهد می‌کند به ویژگی بین‌المللی انحصاری مسؤولیتهای دبیرکل، مدیران و کارکنان احترام بگذارد و در صدد تأثیرگذاری بر آنها در انجام مسؤولیتهایشان نباشد.
ماده9ـ ماده(9)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« اگر اتخاذ تصمیم،‌از طریق اجماع نتواند صورت پذیرد، مقررات زیر اعمال خواهدشد:
الف ـ جز در صورتی که در این کنوانسیون به نحو دیگری مقرر شده باشد، هر دولت عضو یک رأی خواهد داشت.
ب ـ برای انتخاب دبیرکل و مدیران، هر دولت عضو تعدادی رأی خواهد داشت که توسط شاخص ایجاد شده بر مبناء ظرفیت ناوگان آن تعیین می‌شود.
پ ـ جز در صورتی که در این کنوانسیون به نحو دیگری مقرر شده باشد، تصمیمات توسط اکثریت مطلق دولتهای عضو حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ خواهد شد و اگر آراء برابر باشد، رئیس تصمیم خواهد گرفت.
ت ـ تصمیمات متخذه درخصوص موضوعات مربوط به خط‌مشی‌یا منابع مالی سازمان، از جمله اصلاحیه‌های مربوط به مقررات عمومی و مالی، توسط اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ خواهد گردید.
ث ـ در مورد بندهای (پ)، (ت) این ماده و بند (ب) ماده (21) زیر، عبارت « دولتهای عضو حاضر و رأی‌دهنده» به معنی دولتهای عضو حاضر و رأی‌دهنده‌ای است که رأی مثبت یا منفی می‌دهند. دولتهای عضوی که از رأی‌دادن خودداری می‌نمایند به عنوان کشورهایی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند تلقی خواهند شد.
ج ـ درصورت اعطاء نمایندگی به دولتهای عضو طبق جزء(7) بند(چ) ماده(6)، اتخاذ تصمیم توسط اکثریت دولتهای عضوی که رأی می‌دهند، با حداقل تعداد آراء مثبتی که حداقل یک سوم تمام دولتهای عضو باشند، به عمل می‌آید.»
ماده10ـ ماده(10)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« سازمان می‌تواند درخصوص موضوعات مربوط به حیطه اختیارات خود با سازمانهای بین‌المللی که علایق و فعالیتهای آنها مرتبط با هدف سازمان ‌باشد، همکاری نماید.»
ماده11ـ ماده(11)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« طرز کار سازمان به تفصیل در مقررات عمومی و مالی که به این کنوانسیون ضمیمه شده‌، اما جزء تفکیک‌ناپذیر آن را تشکیل نمی‌دهد، ذکر خواهد شد. درصورت هرگونه تعارض بین این کنوانسیون و مقررات عمومی یا مالی، این کنوانسیون حاکم خواهد بود.»
ماده12ـ ماده(13)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« سازمان دارای شخصیت حقوقی است. سازمان، در سرزمین هر یک از دولتهای عضو خود، منوط به توافق با دولت عضو مربوط، از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای انجام وظایف و رسیدن به هدف خود برخوردار خواهد بود.»
ماده 13ـ
الف ـ در بند (الف) ماده (14)کنوانسیون، عبارت « دولتهای عضو» جایگزین عبارت « حکومتهای عضو» می‌شود.
ب ـ در بند(ب) ماده(14) کنوانسیون، « مجمع» جایگزین « کمیته مالی» می‌شود.
ماده14ـ ماده(15)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« هر دولت عضوی که دوسال حق عضویت معوقه داشته باشد تا زمان پرداخت حق‌ عضویت‌‌های متعلقه، از کلیه حقوق رأی‌دهندگی و مزایای اعطاءشده توسط کنوانسیون و مقررات به دولت‌های عضو محروم خواهد بود.»
ماده15ـ ماده(16)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ « حکومت پادشاهی موناکو به عنوان امین اسناد عمل خواهد نمود.
ب ـ این نسخه اصلی کنوانسیون توسط امین اسناد نگهداری و نسخ تأییدشده این کنوانسیون برای کلیه دولتهایی که آن را امضاء کرده‌یا بدان ملحق شده‌اند فرستاده خواهدشد.
پ ـ امین اسناد باید موارد زیر را انجام دهد :
1ـ دبیرکل و کلیه دولتهای عضو را در مورد درخواست‌های الحاق که از دولت‌های موضوع بند (ب) ماده(20)دریافت نموده است، مطلع نماید.
2ـ دبیرکل و کلیه دولتهایی که این کنوانسیون را امضاء نموده یا به آن ملحق شده‌اند را از موارد زیر مطلع نماید:
ـ هر امضاء یا تودیع سند جدید مبنی بر تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به همراه تاریخ آن؛
ـ تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون یا هر اصلاحیه آن؛ و
ـ تودیع هر سند انصراف از عضویت در این کنوانسیون، به همراه تاریخ دریافت سند و تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت.
به محض این که هر اصلاحیه این کنوانسیون لازم‌الاجراء شود، آن اصلاحیه باید توسط امین اسناد منتشر و طبق ماده(102) منشور سازمان ملل متحد، در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود.»
ماده16ـ در ماده (17)کنوانسیون، عبارت « دبیرکل سازمان» جایگزین عبارت « کمیته مدیریت» می‌شود.
ماده17ـ ماده(20)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ « این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد باشد، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون برای چنین دولتی در تاریخی که در آن، سند الحاق خود را نزد امین اسناد تودیع نموده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. امین‌اسناد، دبیرکل و تمام دولتهای عضو را از تودیع اسناد الحاق، مطلع خواهد کرد.
ب ـ دولتی که عضو سازمان ملل نیست تنها می‌تواند با ارائه درخواست به امین ‌اسناد، و با تأیید درخواست توسط دوسوم دولتهای عضو، به این کنوانسیون ملحق شود. کنوانسیون برای چنین دولتی در تاریخی که در آن، سند الحاق خود را نزد امین اسناد تودیع نموده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. امین اسناد، دبیرکل و تمام دولتهای عضو را از تودیع اسناد الحاق مطلع خواهد کرد.»
ماده18ـ ماده(21)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« الف ـ هر دولت عضو می‌تواند اصلاحاتی به این کنوانسیون را پیشنهاد نماید. پیشنهادهای اصلاحات حداقل ظرف شش ماه قبل از جلسه بعدی مجمع، برای دبیرکل ارسال خواهد شد.
ب ـ پیشنهادهای اصلاحات توسط مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی‌دهنده مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. وقتی که یک اصلاحیه پیشنهادی توسط مجمع تأیید می‌شود، دبیرکل سازمان از امین اسناد درخواست می‌کند که اصلاحیه را به تمام دولتهای عضو ابلاغ نماید.
پ ـ اصلاحیه، سه ماه پس از دریافت اطلاعیه‌های اعلام رضایت به التزام دوسوم دولتهای عضو توسط امین اسناد، برای تمام دولتهای عضو لازم‌الاجراء می‌شود.»
ماده19ـ ماده(22)کنوانسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
« هر طرف متعاهد می‌تواند با انقضاء دوره‌ای پنجساله‌ پس از لازم‌الاجراء شدن آن، ‌با ارائه یادداشتی خطاب به امین اسناد که حداقل یک سال قبل تسلیم شود عضویت خود در این کنوانسیون را فسخ نماید. انصراف از اول ژانویه (یازده‌دی‌ماه) پس از انقضاء یادداشت، نافذ می‌گردد و اعراض از تمام حقوق و منافع عضویت در سازمان توسط دولت ذی‌ربط را شامل می‌شود.»
ماده20ـ اصلاحات تصویب شده در طول کنفرانسهای سیزدهم و پانزدهم که طبق بند(3) ماده(21) کنوانسیون، لازم‌الاجراء نشده‌است، از این پس لازم‌الاجراء نخواهدشد.
طبق بند(3) ماده(21) کنوانسیون سازمان بین‌المللی آبنگاری اصلاحات فوق‌الذکر از ماده(1) تا ماده(20)، برای تمام دولتهای متعاهد، سه ماه پس از دریافت اطلاعیه‌های تصویب دو سوم دولتهای عضو توسط امین اسناد، لازم‌الاجراء می‌شود.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19258
تاریخ تصویب :
1389/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :