جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگراختلاف بین اصحاب دعوی درحدودملکی باشدواختلاف درمالکیت دولت دولت نباشدرسیدگی به دعوی مزبورازوظایف دادگاه دارائی خارج است ومرجع رسیدگی همان دادگاه دادگستری خواهدبود.
حکم شماره 1010-16/4/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1010
تاریخ تصویب :
1319/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :