جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرادعای وزارت دارائی برکسی دوقسمت باشدیکی دعوی کسرونقصان آب قنات خالصه دولت واعاده وضعیت قبلی آن ودیگری مطالبه بهای آب وخسارت درقسمت اول چون دعوی نسبت به مال غیرمنقول است مطابق ماده 4قانون دعاوی اشخاص ودولت مرجع رسیدگی دیوان دادرسی دارائی است ولی درقسمت دوم چون دعوی مشمول قانون مزبورنیست ومطابق ماده 1قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی جزدرمواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است با دادگاههای دادگستری است بنابراین مرجع رسیدگی به این قسمت دادگاه دادگستری خواهدبود.
حکم شماره 1459-15/9/27هیئت 7نفری دیوان کشور

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1459
تاریخ تصویب :
1327/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :