جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ضبط وجمع آوری ونگاهداری اموال اتباع دولت بیگانه درمواقع مخصوص ازطرف دولت عنوانااجرای حق حاکمیت است چنانچه دراثرآن دعوائی بر دولت ازناحیه افراداقامه شودمطابق ماده 4قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت مرجع رسیدگی وحل وفصل آن محاکمات مالیه است ودادگاههای دادگستری ذاتاصلاحیت رسیدگی ندارند.
حکم شماره 399-13/2/28شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
399
تاریخ تصویب :
1328/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :