جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بورکینافاسو شماره42032/ت46353ک
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 28/1/1390 بنا به پیشنهاد شماره 1152215/732 مورخ 7/12/1389 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
برقراری مقررات لغو روادید سی‌روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بورکینافاسو به شرط عمل متقابل مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 24/2/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19286
تاریخ تصویب :
1390/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :