تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دامنه شماره90/300/5515استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر دامنه در جلسه مورخ 17/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ در نقشه معابر پیشنهادی سلسله مراتب راههای شهری مطابق با آئین‌نامه راههای ایران اصلاح گردد.
2ـ کاربری اراضی موسوم به « ذخیره خدماتی» به کاربری « خدماتی» تغییر یابد.
3ـ حریم شهر با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاهش یابد.
4ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم پهنه اراضی واقع در جنوب غربی حریم از « انبار و تأسیسات» به پهنه « زراعی» تغییر یابد.
5 ـ کاربری اراضی تفکیکی واگذارشده به بنیاد مسکن به « مسکونی با تأمین خدمات» تغییر یابد.
6 ـ ضوابط مربوط به کاربری « مسکونی با تأمین خدمات» در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
7ـ کاربری اراضی موسوم به « زراعی با اولویت فضای سبز» به « کاربری زراعی» تغییر یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19286
تاریخ تصویب :
1389/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)