جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اعمال حاکمیت دولت اعمالی است که طبعااشخاص نتوانندانجام دهند ازقبیل امورمربوط به مالیات وامثال آن ولی معاملاتی که دولت مانندافراد دعادی انجام می دهدوبعدانسبت به وجه ثمن معاملات مزبوراختلافی حاصل می شود هیچ ارتباطی بااعمال حاکمیت دولت نداردتادادگستری صالح برای رسیدگی نباشد.
حکم شماره 1057-31/6/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1057
تاریخ تصویب :
1327/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :