جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلیشادوسودرجان شماره90/300/5513
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کلیشادوسودرجان در جلسه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ آرامستان داخل محدوده شهر، به کاربری « فضای سبز» تغییر یابد.
کاربری « ذخیره» به « مسکونی با تامین خدمات» (اولویت توسعه آتی) تبدیل شود.
3ـ اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات ارائه گردد.
اراضی زراعی و باغات تثبیت گردیده و هرگونه تغییر در آن به عنوان تغییر در اساس طرح جامع منظور گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19289
تاریخ تصویب :
1389/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :